Sho Chiku Bai Premium Ginjo Sake

Sho Chiku Bai Premium Ginjo Sake